เหยี่ยวเดือนเก้า

เหยี่ยวเดือนเก้า เล่ม ๑

“ในโลก มีสักกี่คนที่สามารถเลือกวิถีชีวิตของตนเองตามความพอใจ”

เหยี่ยวเดือนเก้า, โก้วเล้ง (ว. ณ เมืองลุง แปล)